การคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกัน การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า (ชุดสำเร็จรูป)

 1. สามาถเปลี่ยนขนาดได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
 2. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวเก่า จาก ลูกค้า คืน ร้านค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ
 3. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวใหม่ จาก ร้านค้า คืน ลูกค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ

การรับประกัน (ชุดสำเร็จรูป)

 1. ทางร้านรับประกันคุณภาพสินค้า หากสินค้าที่ได้รับชำรุดบกพร่องจาก การผลิต สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
 2. ทางร้านรับประกันคุณภาพสินค้า หากสินค้าที่ได้รับชำรุดบกพร่องจาก การขนส่ง สามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า (ต้องแจ้งทางร้านทันทีเมื่อได้รับสินค้า)
 3. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวเก่า จาก ลูกค้า คืน ร้านค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ
 4. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวใหม่ จาก ร้านค้า คืน ลูกค้า "ร้านค้า" เป็นผู้ชำระ

การคืนสินค้า (ชุดสำเร็จรูป)

 1. สามารถขอคืนสินค้าได้ (เลิกสัญญา) โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางอีเมล หรือ ทางไลน์) ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า
 2. ค่าจัดส่งสินค้า ตัวเก่า จาก ลูกค้า คืน ร้านค้า "ลูกค้า" เป็นผู้ชำระ
 3. ทางร้านจะคืนเงินตามราคาที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้า (หักด้วยค่าใช่จ่ายอื่นๆ) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

เงื่อนไขและข้อยกเว้น

 1. สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนขนาด หรือ คืนสินค้า ทุกกรณีได้แก่ สินค้าสั่งผลิต, สินค้าพรีออเดอร์, สินค้าที่ผลิตขึ้นตามไซส์ของลูกค้า, สินค้าผลิตขึ้นตามแบบของลูกค้า
 2. การเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า *ต้องเป็นสินค้าใหม่ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ใช้งาน ไม่มีคราบเปื้อน หากใช้งานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ทุกกรณี
 3. ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของ บริษัท จะถือเป็นที่สิ้นสุด

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต

บริษัท ทีเอ็มที การ์เม้นท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
บริษัท ทีเอ็มที การ์เม้นท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
บริษัท ทีเอ็มที การ์เม้นท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งแผนกที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมาได้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ บริษัท ทีเอ็มที การ์เม้นท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 385/14 บางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://


เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เรายังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 
Auto Log off ในการใช้บริการเว็ปไซต์หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์ ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 1. การลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและสมบูรณ์ของท่านรวมถึงอีเมล์แอดเดรส ประเทศ/ภูมิภาค เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิก หากท่านใช้บัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊คของท่าน หรือบัญชีกูเกิ้ล) ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิกผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าว อาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน (เช่นอีเมล์แอดแดรส ชื่อ ชื่อเล่นและวันเกิด) โดยต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 2. ชื่อของท่านที่อยู่การส่งจดหมาย/ ขนส่งสินค้า/ แจ้งค่าบริการ (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) ข้อมูลติดต่อ อีเมล์แอดเดรส เลขที่บัตรเครดิตหรือข้อมูลบริการการชำระเงินอื่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเรา และชำระค่าบริการ

 3. ชื่อของท่าน ข้อมูลติดต่อ อีเมล์ เพศ วันเกิด ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสำเนาใบแจ้งหนี้ของท่าน เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญของพวกเรารายการข้อมูลส่วนบุคคลที่แท้จริงที่ถูกเก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปตามกิจกรรมหรือแคมเปญนอกจากนี้ หากท่านเป็นผู้ชนะกิจกรรมหรือแคมเปญของพวกเราหรือหากท่านจะได้รับของอภินันทนาการท่านอาจต้องให้ที่อยู่การส่งจดหมาย/ขนส่งสินค้า/ แจ้งค่าบริการ (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) และข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหลักฐานทางภาษี นอกจากนี้นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นท่านอาจต้องให้ข้อมูลบัญชีธนาคารเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเงินคืน


การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

พวกเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่มีความจำเป็นเว้นแต่ระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้นนั้นได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าพวกเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่พอเหมาะและสมเหตุสมผลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีและกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นใด พวกเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลหรือกระบวนการพิจารณาคดี เช่น การสืบสวนสอบสวนหรือการฟ้องคดี พวกเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่นานกว่าระยะเวลาการเก็บ 


การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

1 ความยินยอมของท่าน พวกเราจะเปิดเผยหรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านก่อนเท่านั้น

2 เพื่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายการคุ้มครอง และความปลอดภัย พวกเราอาจเปิดเผยและแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่จำเป็นแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือความปลอดภัยในขอบเขตเท่าที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใช้บังคับหรือในอำนาจของรัฐบาล หรือหน่วยงานทางศาลมีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์หรือรักษาข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งทางกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการฉ้อฉลหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นใด


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

พวกเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวพวกเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบนเว็บไซต์ของพวกเราตามกำหนดหากท่านเข้าหรือใช้บริการของเราจะถือว่าท่านให้ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงการอัพเดทต่างๆล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว


ติดต่อพวกเรา

หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม ความคิดเห็น หรือความยินยอมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหากท่านเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดติดต่อพวกเราหากท่านเห็นว่าพวกเราอาจไม่จัดการกับปัญหาใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จัดเก็บอย่างเหมาะสม โปรดทราบว่าท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่ดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในประเทศไทย

ลูกค้าองค์กร และ ร้านค้าตัวแทน

หากต้องการสั่งตัดสูทและชุดยูนิฟอร์มจำนวนมาก สำหรับองค์กร, ต้องการขอรับใบเสนอราคา, ต้องการใช้บริการนอกสถานที่ หรือ ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อพนักงาน

สั่งซื้อผ่าน

เว็ปไซต์
ONLINE STORE

สั่งซื้อผ่าน

ลาซาด้า
LAZADA

สั่งซื้อผ่าน

ช้อปปี้
SHOPEE

สั่งซื้อผ่าน

ไลน์ช้อป
LINE MY SHOP